Home
Novosti
Propisi
Pojmovi
Kursna lista
Tarifa
Pitanja i odgovori
Softver
Publikacije
Prodaja
Kontakt
O nama
Linkovi

 

 

POVLAŠĆEN UVOZ PUTNIČKIH AUTOMOBILA ZA INVALIDE

 

Povlašćen uvoz putničkih vozila za invalide, propisan je doredbama člana 216. stav 13) Carinskog zakona. Prema ovim odredbama oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije ili srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i od multipleks skleroze, roditelji višestruko ometene dece, koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu - na putničke automobile i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tarifnog broja 8702 Carinske tarife), uključujući "karavan" i "kombi" vozila, osim terenskih, koja unesu ili prime iz inostranstva za ličnu upotrebu.

Odredbama člana 13. Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina bliže je objašnjena povlastica propisana Carinskim zakonom.

Radi korišćenja pomenute povlastice povlastice carinskom organu podnosi potvrdu ministarstva nadležnog za poslove rada i socijalne politike:

1) o stepenu telesnog oštećenja - za osiguranike sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, od cerebralne i dečije paralize, kao i od multipleks skleroze;

2) o stepenu telesnog oštećenja - za lica sa oštećenjem od najmanje 70%, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, od cerebralne i dečije paralize i od multipleks skleroze;

3) o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, odnosno civilnog invalida rata (vojni invalidi od prve do pete grupe i civilni invalidi rata od prve do pete grupe);

4) da se radi o višestruko ometenom detetu koje je u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojem roditelji neposredno brinu.

Korisnik povlastice iz stav 1. ovog člana oslobođen je od plaćanja uvoznih dažbina na putnički automobil ili drugo motorno vozilo konstruisano prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702 Carinske tarife), uključujući "karavan" i "kombi" vozila, osim terenskih, zapremine cilindra do 2500 cm3.
 

Po ovom osnovu carinarnice mogu odobriti uvoz samo 1 (jednog) automobila. Ovo proističe iz činjenice da pravo na korišćenje povlastice propisuje da je vozilo namenjeno za ličnu upotrebu.

Carinski postupak uvoza sprovodi se u carinskoj ispostavi koja je nadležna prema prebivalištu korisnika povlastice. Ove činjenice se dokazuju na osnovu podataka iz lične karte korisnika povlastice.

Na osnovu posedovanja rešenja o invaliditetu izdatog od strane inostranog organa, ne može se ostvariti povlastica na uvoz putničkog motornog vozila.

Predma odredbama Uredbe o uvozu motornih vozila po ovom osnovu mogu se uvoziti navedena putnička vozila koja ispunjavaju normu EURO 3.

Pored navedenog da bi se mogao sprovesti postupak carinjenja, vozilo mora biti u ispravnom stanju ili da je u maloj meri oštećeno. Pod malim oštećenjem podrazumeva se da nije narušeno funkcionisanje vozila shodno saobraćajnim propisima.

Oderedbama člana 220. Carinskog zakona, propisano je da se na ovaj način uvezena putnička motorna vozila ne mogu otuđiti u roku od tri godine (ako su polovna), odnosno pet godina (ako su nova). U slučaju da ovi rokovi nisu ispoštovani, korisnik povlastice, odnosno vlasnik vozila, mora da plati carinu i druge dažbine u skladu sa propisima koji važe u momentu podnošenja zahteva za plaćanje uvoznih dažbina.

Nakon isteka roka od tri, odnosno pet godina, korisnici povlastice mogu ponovo da koriste pravo na ovu povlasticu.

Prema odredbama člana 26. Stav 7) Zakona o porezu na dodatu vrednost, prilikom uvoza putničkog vozila od strane invalidnog lica uz korišćenja navedenih povlastica, mora da se plati porez na dodatu vrednost po stopi od 18%. Odlukom Ministarstva rada i socijalne politike, invalidna lica sa stepenom invaliditeta od 100% imaju pravo na povraćaj plaćenog poreza.

U slučaju da je nastupila smrt korisnika povlastice, po sprovedenom ostavinskom postupku, naslednik, sada vlasnik vozila, nije u obavezi da za to vozilo izmiri dažbine propisane odredbama člana 220. Carinskog zakona, odnosno nema pravnog osnova da carinarnica sprovede postupak za naknadnu naplatu uvoznih dažbina jer se navedene zabrane odnose na samog korisnika povlastice, a ne i na njegovog naslednika.

Carinarnice vode evidenciju o uvozu putničkih moronih vozila po ovom osnovu, kako bi Uprava carina ili drugi državni organi mogli sprovoditi kontrole poštovanja navedenih odredbi.

_______________________________________

 

PROPISI:

CARINSKI ZAKON (“Službeni glasnik RS”, broj 18/2010),

UREDBA O VRSTI, KOLIČINI I VREDNOSTI ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE, ROKOVIMA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA (“Službeni glasnik RS", br. 48/2010),

UREDBA O UVOZU MOTORNIH VOZILA (“Službeni glasnik RS, broj 23/2010),

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST (“Službeni glasnik RS”, broj 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007).

 

 

Home | Novosti | Propisi | Pojmovi | Carinska kursna lista | Tarifa | Pitanja i odgovori |Softver Publikacije | Prodaja | Kontakt | O nama | Linkovi


Copyright © 2009 Intermex